skip to Main Content

Hoe ziet een eredienst er uit?
Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het misschien prettig om te weten wat er dan zoal gebeurd. De volgorde van een kerkdienst noemen we liturgie. In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst, een dienst tot eer van God. Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus.

Ook bidden wij tot God en zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. De liederen die wij zingen komen uit verschillende bundels en zijn allemaal te volgen via de beamer. Voorganger in de eredienst is onze eigen predikant, of een andere dominee. Soms wordt er door een ouderling een preek van een dominee voorgelezen.
 
Meedoen
Tijdens de kerkdienst worden de te zingen liederen en te lezen Bijbelgedeelten getoond op de beamer, zodat u makkelijk kunt meelezen en meezingen als u dat wilt. Meestal wordt ook tijdens de preek gebruik gemaakt van de beamer.
Voor de dienst leest een ouderling enige mededelingen voor. Daarna vraagt de voorganger de aanwezigen te gaan staan. Want de dienst begint met de groet van God, Hij wil ons ontmoeten.
Deze volgorde, de liturgie, wordt eveneens getoond op de beamer.
 
Morgendienst
* Belijdenis van afhankelijkheid en zegengroet (waarbij de aanwezigen gaan staan)
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierna weer zitten)
* Voorlezing van de tien geboden
* Psalm of gezang
* Gebed door de voorganger
* Voorlezen van een tekstgedeelte uit de Bijbel
* Gemeentezang, als antwoord op de bijbellezing
* Voorlezen van de tekst (het bijbelgedeelte, waarover de preek zal gaan)
* Preek naar aanleiding van deze tekst
* Psalm of gezang
* Dankgebed
* 2 Collectes
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierbij staan)
* Zegengroet
* Einde van de kerkdienst
 
Middag/Avonddienst
* Belijdenis van afhankelijkheid en zegengroet (waarbij de aanwezigen gaan staan)
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierna weer zitten)
* Gebed door de voorganger
* Voorlezen van een tekstgedeelte uit de Bijbel
* Gemeentezang, als antwoord op de bijbellezing
* Voorlezen van het bijbelgedeelte waarover de preek zal gaan. Dit kan ook een hoofdstuk (genummerde zondag) zijn uit de Heidelbergse Catechismus (leerboek van de kerk)
* Preek naar aanleiding van deze tekst
* Psalm of gezang
* Geloofsbelijdenis, staand en eventueel gezongen
* Dankgebed
* 2 Collectes
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierbij staan)
* Zegengroet

* Einde van de kerkdienst

Bijbel

Een bijbel en het Gereformeerd Kerkboek kunt u bij binnenkomst te leen krijgen.

Preek

Centraal in de dienst staat de overdenking (preek). Dit is een uitleg van de gelezen tekst door de predikant

Gebed

Het gebed is een spreken met God; de dominee spreekt het namens ons allen uit en wij bidden in stilte mee. In het gebed loven we God, belijden we onze schuld en vragen om vergeving, en vragen we een zegen voor de dienst. Ook wordt er gebeden voor mensen om ons heen; in en buiten de kerk, voor de overheid, voor de zending, en voor mensen in nood.

Collecten
Aan het eind van de kerkdienst wordt een collecte gehouden, dat is een inzameling van geld voor bepaalde doelen. U bent niet verplicht hier aan mee te doen, voel u daarin vrij. Ook kan er digitaal gegeven worden via de GIVT-app
 
Zegen

God geeft ons zijn zegen mee. De zegen sterkt en stimuleert ons bij alles te doen hebben.

Doop en Avondmaal
DSC 0091-001Het kan zijn dat u een eredienst meemaakt waarin er of gedoopt en/of avondmaal gevierd wordt. Beide gebeurtenissen vinden we heel belangrijk, ze zijn voor ons een waardevolle onderstreping van de inhoud van de Bijbel. Ze laten symbolisch zien dat we van genade mogen leven. Dat het heel bijzonder is dat God zijn naam aan onze naam wil verbinden (doop) en dat we delen mogen in wat de Here Jezus door zijn dood en opstanding voor ons heeft bereikt (avondmaal).
 
DSC 0086In principe is het avondmaal alleen bedoeld voor belijdende leden van onze gemeente. Als u het als gast toch wilt meevieren, neem dan contact op met een lid van onze gemeente. Hij/zij zal u dan doorverwijzen naar de kerkenraad.
 
Mogelijk is de drempel om een dienst bij te wonen nog te hoog voor u. In dat geval kunt u ook de diensten thuis live meeluisteren. U vindt de liturgie van de dienst hier. En wilt u zelf meelezen dan kan dat via een online bijbel.

Mocht er geen ‘live’ dienst op dit moment zijn en wilt u toch een dienst beluisteren dan kan dat via (Mee)kijken waar ook een volledig overzicht van de diensten te vinden is.

Meer informatie
Wilt u praten over bijvoorbeeld de preek of over andere dingen die uw belangstelling hebben, dan kunt u altijd terecht bij degene die u heeft aangesproken in de kerk of bij de predikant. U mag ook schriftelijk / per e-mail reageren. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.
 
Back To Top
Zoeken